Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και που επιθυμεί και σκοπεύει με τη συμμετοχή του να συμβάλλει στην πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου.

Επιτρέπεται η εγγραφή μελών στο σωματείο που θα έχουν την ιδιότητα του Κλινικού Υπνοθεραπευτή. Θα επιτρέπεται και περαιτέρω συνεργασία των Κλινικών Υπνοθεραπευτών σε περίπτωση δημιουργίας αυτοτελούς φορέα ή ιδρύσεως σωματείου.

Τα μέλη διακρίνονται σε:

α) Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν τη δυνατότητα να καταστούν οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι παιδοψυχίατροι,  οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι εκπαιδευτικο όλων των βαθμίδωνί, οι ειδικοί θεραπευτές, καθώς και κάθε άτομο που κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και που έχει πιστοποιημένα, από ειδικό δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συμπληρώσει τη διετή επιμόρφωση στη συμβουλευτική της Αυτοεκτίμησης, με βάση το πρόγραμμα που εποπτεύθηκε από τον Σ.Ψ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου και του τύπου άσκησης του λειτουργήματος της στο λειτούργημα της Αυτοεκτίμησης. Η μαθησιακή ύλη θα προέρχεται από την Αμερική, όπως σταθμίστηκε σε Δημόσια Σχολεία της Ελλάδος, συμπληρώθηκε δε από ύλη των εποπτών Καθηγητών του Σ.Ψ.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κυρίως από ύλη της καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής και Αυτοεκτήμησης του Σ.Ψ.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Παρασκευής Σίμου, καθόσον η ερευνητική στάθμιση του προγράμματος εφαρμογής της Αυτοεκτίμησης έχει κατατεθεί στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών σε διδακτορική έρευνα υπό την εποπτεία του καθηγητή Εμμ. Κολιάδη (Α' Δημοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικού - Εφαρμογή προγράμματος κ. Αγάπη Δενδράκη). 

Το Σωματείο βασισμένο στις αρχές της προσφοράς στην κοινότητα μπορεί να θέσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σε άμεση λειτουργεία Επιμορφωτική Ομάδα της Συμβουλευτικής στην Αυτοεκτίμηση, η οποία, κατόπιν παρακολούθησης και πρακτικής άσκησης, θα παρέχει στους σπουδαστές σχετική Πιστοποίηση. Η εν λόγω επιμόρφωση θα αφορά κυρίως σε Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Στελέχη Επιχειρήσεων και όσους κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Η Επιμόρφωση είναι 20μηνη και τελείται σε δύο κύκλους.

Α' Κύκλος: Ατομική Αυτοεκτίμηση - Σχολική και Εφηβική Αυτοεκτίμηση.

Β' Κύκλος: Ειδίκειση στην επαγγελματική Ατοεκτίμηση των Εργασιακών Συστημάτων - Οικογένειας - Κοινωνικών Ομάδων.

Ειδίκευση για στελέχη επιχειρήσεων βασισμένη στις αρχές του ηλιοτροπίου KC.C Λονδίνου για Εργασιακά Συστήματα.

Ακόμη τμήματα Ειδίκευσης για Ψυχολόγους - Ψυχοθεραπεία της Αυτοεκτίμησης: "Αυτοεκτίμηση Ενηλίκων - Οικογένειας - Συστημάτων"

Το Σωματείο δεν ευθύνεται για εφαρμογή άλλων θεωριών ή πρακτικών πέραν της εφαρμοζόμενης ύλης που έχει σταθμιστεί, πιστοποιηθεί με την εποπτεία καθηγητών του Συμβουλευτικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για απόκτηση της πιστοποίησης είναι απαραίτητη η κατάθεση εργασίας στην Πρακτική Άσκηση.

β) Αρωγά μέλη: Αρωγά μέλη του Σωματείου έχουν τη δυνατότητα να καταστούν όποιοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών του, ιδιαίτερα απιστήμονες όλων των ειδικοτήτων (κοινωνιολόγοι, ιατροί, οικονομολόγοι, νομικοί, καθηγητές κλπ. που ασχολούνται με την εφαρμογή της Αυτοεκτίμησης, ανακηρύσσοντε δε ως τοιαύτα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και έπιτα από πρόταση δύο τακτικών μελών προς τη Γ.Σ. η οποία και θα πρέπει να επικυρώσει την εν λόγω πρόταση. Η συνδρομή των αρωγών μελών θα έχει συμβολικό χαρακτήρα, λόγω του χαμηλού ύψους της και θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ο δε τρόπος της προσφοράς αυτών στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου θα καθορίζεται έπειτα από συγκεκριμένη έγγραφη οδηγία του Δ.Σ. ενώ θα τους παρέχεται η δυνατότητα από το Δ.Σ. της δωρεάν συμμετοχής σε εκδηλώσεις του Σωματείου.

γ) Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη του Σωματείου είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην πολιτεία, στην κοινωνία, κυρίως δε επιστήμονες όλων των κλάδων, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στο λειτούργημα της Αυτοεκτίμησης, καθώς και γενικότερα στους σκοπούς του Σωματείου. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη εγγράφονται σε ειδικά μητρώα του Σωματείου.


Σκοποί και στόχοι του Σωματείου είναι:

 1. Ο πρωταρχικός σκοπός του Σωματείου είναι η συνειδητοποίηση από το ίδιο το άτομο της αξίας του και της μοναδικότητάς του και η πλήρης ολοκλήρωση της Αυτοεκτίμησης, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε η προσωπική αξία, η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα να γίνονται τα ύψιστα και κοινότοπα σε οικογένειες, σε σχολεία, στην Κυβέρνηση, στον εργασιακό χώρο και σε χώρους που εκδηλώνονται αρνητικές συμπεριφορές.
 2. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης, αναφορικά με τη σημαντικότητα της Αυτοεκτίμησης.
 3. Η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την καλυτέρευση της ανθρώπινης υπόστασης, μέσα από το κτίσιμο μιας υγιούς Αυτοεκτίμησης.
 4. Η συνεργασία με επιστημονικούς, οργανισμούς φορείς και οργανώσεις, με άλλα Σωματεία ή ενώσεις και γενικά με κάθε φορέα ελληνικό, ξένο ή διεθνή, που θα βοηθήσει και θα συντελέσει στην προαγωγή και πραγμάτωση όλων των σκοπών και στόχων της  ΕΛ.Ε.Α.Σ..
 5. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την Αυτοεκτίμηση, τα προγράμματα και τα εργαλεία για την άσκησή της.
 6. Η πρόταση για παρουσία ομιλητών και συμβούλων σε σχολεία και Οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
 7. Η συνεργασία κοινωνικών πηγών, προγραμμάτων και άλλων Συμβουλίων και ατόμων.
 8. Η οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων στη Χώρα μας με αντικείμενο την Αυτοεκτίμηση.
 9. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικούς εκπαιδευτές, δασκάλους-συμβούλους και γονείς.
 10. Η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων μέσα από συμβούλια και προγράμματα πιστοποίησης ειδικών προς τούτο φορέων.
 11. Ο συντονισμός τοπικών δραστηριοτήτων για ομάδες στήριξης και κέντρα εκπαίδευσης.
 12. Η δημιουργία χώρου για την επιμόρφωση και ενδυνάμωση παιδιών, ατόμων και γονέων με προγράμματα Αυτοεκτίμησης.
 13. Η προώθηση μηνυμάτων για το ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙΝ του εαυτού, της οικογένειας, της κοινότητας και της κοινωνίας.
 14. Η έκδοση έντυπου υλικού, που θα περιέχει σύγχρονες έρευνες, γεγονότα και επιμορφωτικές πληροφορίες.
 15. Η συνεχής ροή πληροφοριών, μέσω Συμβουλευτικών σταθμών, για τη σχέση μεταξύ Αυτοεκτίμησης και χαμηλής μαθησιακής απόδοσης, Αυτοεκτίμησης και αρνητικής συμπεριφοράς, Αυτοεκτίμησης και ναρκωτικών, Αυτοεκτίμησης και παιδικής κακοποίησης.
 16. Η δημιουργία Κέντρου μελέτης πληροφοριών (μελέτη εκ βαθέων), εύρεσης πηγών διαφόρων τύπων και έκδοση εντύπων και βιβλίων.
 17. Η προαγωγή, σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο, της επίγνωσης των δώρων της υγιούς αίσθησης της Αυτοεκτίμησης και της υπευθυνότητας του ατόμου και η δημιουργία συνθηκών μέσα στις οικογένειες, στα σχολεία και στις επιχειρήσεις που να ευνοούν τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι ώστε να διεγείρεται η αίσθηση της υπευθυνότητας του ατόμου τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο - FAX : 2109627259

E-mail : info@europe-esteem.gr